KARAR

6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca mevcut belgeler üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde inceleme ve gerekçe bölümünde belirtilen nedenlerle, 

1- Tüketicinin yasal hakkı saklı kalmak kaydı ile talebinin davanın niteliği gereği görev yönünden reddedilmesine, 
2- 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun madde 70'(7) uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve bilirkişi ücretleri bakanlıkça karşılanır'. Bendi gereğince uyuşmazlığın tüketici aleyhine sonuçlanması nedeniyle tebligat ve bilirkişi ücretlerinin Bakanlıkça karşılanmasına,
3- 6502 sayılı kanunun 70. maddesinin 3. fıkrası uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tarafların Tüketici Mahkemesine itiraz hakları açık olmak kaydıyla toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

Copyright © 2015 - İzmir Trafik Vakfı
İnvilon Web Tasarım