İZMİR TRAFİK VAKFI RESMİ SENEDİ

BAŞLANGIÇ

Bu vakıf senedinin altında adları yazılı ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI

MADDE 1 - Vakfın adı “İzmir Trafik Vakfı” dır.

VAKFIN MERKEZİ

MADDE 2 - Vakfın merkezi İzmir’dir. Vakfın adresi ise Manas Bulvarı No:47/A Folkart Towers A Kule Kat:24/2410 Bayraklı/İZMİR’dir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir

VAKFIN GAYESİ

MADDE 3 - Ülkemizde çok büyük sayılarda can kaybına, pek çok insanın mal kaybına, pek çok insanın yaralanıp sakat kalmasına, beşeri ve maddi milli servetin heder olmasına, hadiseden doğrudan etkilenmeyenlerin de beklemedikleri anda meydana gelen ölüm ve yaralanmalardan dolayı ağır psişik rahatsızlıklara uğramalarına yol açan trafik kazalarının, İzmir ili hudutları içerisindeki bilançosu da Ülke genelindeki sayı ile doğru orantılı olarak büyük miktarlara ulaşmaktadır. Bu kazaların önlenebilmesi veya en az seviyeye indirgenebilmesini temin edecek her türlü tedbiri almak, vuku bulan kazaları bir an önce haber alabilmek, olay mahalline karadan ve icap ederse havadan yeterli donanıma sahip araçlarla en çabuk biçimde ulaşıp ehliyetli ilk yardım ekibi ile kurtarma ve ilk yardımı gerçekleştirebilmek, bu işler için gerekirse hava-kara nakliye işletmeleri, sağlık kuruluşları tesis etmek ve işletmek, hastanelerle ilk yardım merkezleri kurmak. Sakat kalanlara yardım için rehabilite merkezleri oluşturmak, kazaları azaltmak için her nevi eğitim çalışmaları ile propaganda faaliyetlerinde bulunmak, bu işler için gerektiğinde şirketler kurmak, Trafik hizmetlerinde çalışan görevlilere her türlü yardımda bulunmak, Trafik hizmetlerinde kullanılan araçlarla Trafik personelini her türlü riske karşı sigortalamak, bu iş için icap ederse acentelik tesis etmek, Trafik birimlerini teknik teçhizat bakımından güçlendirmek, İzmir trafiğinin daha düzenli olmasını temin edip kazaları ve kazalardan doğacak riski en aza indirecek her türlü çalışmayı yapmak, bu amaca ulaşabilmek için her türlü işletmeleri kurmak, tasarruflarda bulunmak, bu işler için İzmir halkının ve Türk Ulusunun maddi ve manevi desteğini sağlamaktır.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

MADDE 4 - İzmir’de Trafik düzeninin daha iyi sağlanması için vakıfça gerçekleştirilebilecek her türlü hizmeti ifa ile bu amaca varılabilmesi için tüm Türk Ulusunun maddi ve manevi desteğini sağlamakla yükümlüdür.
 1. Vakıf, her türlü araç ve gereçleri temine, bakım ve tamirleri yapılması için tamirhaneler, işletme niteliğinde tesisler kurmaya vakıfça çalıştırabileceği gibi ortaklıklara kurulmuş olanları çalıştırmaya, resen şirketler kurmaya, vakıf amaçları doğrultusunda hastane, poliklinik laboratuar, eğitim kurumları ve sosyal tesisler kurmaya, her türlü sosyal yardımlarda bulunmaya yetkilidir.
 2. Trafikle ilgili paneller, konferanslar, sergiler ve seminerler düzenlemeye, bu gibi toplantılara vakıfça iştirak ederek katkıda bulunmaya yetkilidir.
 3. Her türlü menkul ve gayri menkul satın almaya, bağışlar kabul etmeye yetkilidir.
 4. Hisse senedi, tahvil, hazine bonosu alıp satmaya, gelirlerini tahsil etmeye yetkilidir.
 5. Her türlü taşınmazı kiralamaya, işletmeye, kullanmaya gelirlerini tahsile, kiraya vermeye, devir ve feragat etmeye yetkilidir.
 6. Yurt içi ve Yurt dışı vakıflarla işbirliği yapmaya, bunlardan ayni yardım almaya yetkilidir.
 7. Amaç bütünlüğü ile gelir verimi arasındaki denge gözetilerek, taahhüt, ithalat ve dahili ticaret yapmaya yetkilidir.
 8. Trafik ve turizm enformasyon üniteleri açmaya ve işletmeye yetkilidir.
 9. Vakıfça kurulacak olan çocuk eğitim trafik parkları kanalıyla, okul öncesi, ilk ve orta dereceli okul çocuklarının trafik eğitiminin bilinçli bir şekilde yapılmasını sağlamaya yetkilidir. Trafik Polisi mesleği mensuplarının çocukları için kreş ve yurt açmaya, eğitim ve öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamaya, burslar vermeye, eğitim programları düzenlemeye, karşılıksız burs, lisans üstü mali destek teşvik pirimi gibi destek sağlamaya, mensuplarının bu mesleği daha önce yapmış fakat bırakmış olanlarına ayni ve nakdi yardımlarda bulunmaya, vakfın amacına uygun çalışmalarda bulunan vakıflar ve diğer kuruluşlarla birlikte olmaya ya da yardımlaşmaya, bu yardım için yurt dışındaki yabancı vakıflarla anlaşmalar yapmaya ve yabancı vakıflardan yardım almaya yetkilidir.
 10. Vakıf, Trafik ilminin gelişmesi için çalışır. Bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırır; çağdaş bir düzeye ulaşması için her seviyede gerekli bilimsel kurumlar, araştırma merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları açar. Ve mevcutlara dayanışmaya girebilir. Yapım faaliyetlerinde bulunur, sosyal ve kültürel, sportif ve bilimsel kurumlarda seminerler, konferanslar v.s. düzenleyebilir. Uluslararasında ve ülke çapında bilimsel çalışmalara katılabilir. Bilim alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını kitap, broşür, monografi, süreli yayınlar, yazılım ve bilgi işlem programları şeklinde hazırlayıp vakıf adına yayınlar, vakıfça oluşturulacak komisyonlara teşvik primleri, ödüller ve takdir primleri verilir. Uluslararası panel, brifing, sergi, anma günleri, özel yarışmalar düzenlenmeye, kendi bünyesinde Türkçe ve çeşitli yabancı dillerde yazılmış yayınları bulunan kütüphaneler dökümantasyon merkezleri ve bilgi işlem merkezleri kurmak, bunun için ayni ve nakdi yardımları kabul etmek, film-çekim işlerine araç-gereç kiralamak, vakıf üyesi ve seçilmiş elemanların, yurt için, teknik maddi ve malzeme yardımı yapmaya, imkanlar sağlamaya yetkilidir.
 11. Uluslararasında kültür araştırmaları ile insanlığa hizmet vermiş insanın yücelmesinde hizmeti görülmüş araştırmacılara hizmet ödülleri verilebilir.
  • Konular ile ilgili veri toplamak, araştırmalar, bilimsel projeler gerçekleştirmek ve saha çalışmaları yapmak
  • Konular ile ilgili kamu oyunun aydınlatılması için her türlü görsel, işitsel materyal geliştirmek ve yayınlamak.
  • Kamuoyu oluşturmak ve bu amaçla karar organları nezdin de girişimlerde bulumak
  • Vakıf bünyesinde görsel, işitsel prodüksiyonlar gerçekleştirmek için bir birim oluşturmak, örgün ya da yaygın eğitim kurumları kurmak ve eğitim hizmetleri vermek.
  • Vakfın çalışma alanları ile ilgili konferans, seminer ve sempozyumlar düzenler.
  • Konularla ilgili çeşitli araştırmalar düzenlemek, teşvik ödülleri vermek, konularla ilgili faaliyetler gösteren kuruluşlara danışmanlık, araç-gereç yardımı yapar ya da yaptırabilir.
  • Sağlıklı insan gücü yetiştirilmesine uygun olarak, ana çocuk sağlığı merkezleri kurabilir.
  • Vakfın gayesinin tahakkuku için, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki hükümleri nazara alınarak, gayrimenkul alıp-satmak, işletmek, idare etmek, tesisler, işletmeler, atölyeler açmak, iştirak etmek, iktisadi, ticari sınai kuruluşlara ortak olmak veya kuruluşları kendine ait kuruluşlara ait etmek, iktisadi teşebbüsler kurmak, kurulu bulunan iktisadi işletmelere ortak olmak, devir almak veya kuruluşları kendi kuruluşlarına ortak etmek, vakfın amacını gerçekleştirebilmek için yapılacağı faaliyetleri içindedir.
 12. Kanuni şartlar yerine getirilmek kaydıyla yurt içi ve yurt dışı ilim, kültürel ve eğitim merkezleri ile işbirliği yapmak, Uluslararası kongreler ve toplantılar düzenlemek, gerektiğinde bu kongrelere iştirak etmek konusunda ihtisas sahibi kişi, kuruluş ve çevrelerden yararlanmak.
 13. Okul, yüksek okul, dershane, kurs, yurt, pansiyon, misafirhane, dinlenme tesisleri v.s. yerler açabilir.
 14. Vakıf gelirleri ile bağış veya vasiyet yoluyla, yeniden mallar iktisap edilebilir. Vakıf mallarının gelirleri ile karları artırmak için her çeşit teşebbüs ve tasarruflarda bulunabilir.
 15. Vakıf işletmeleri ve şirketleri vakıf gelir getirmek gayesiyle kurulur. Nakil vasıtalarını çalıştırır. Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır taşınmaz mallarla bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya vakıflara ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde sahip olmaya ve kullanmaya, devir ve ferag etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren dahil bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya, amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak vakıf, bağış, vasiyet, satın alma v.s. yollarla, mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yöntemi ve tasarrufa menkul değerlere almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmaya, bunlardan intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlama amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklık kurmaya, kurulu olan iştirake, bunları doğrudan işletmeye, yada denetim altında bir işletmeciye işletmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu" nun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf hiçbir suretle siyasetle iştigal edemez. Yukarıda sıralanan gayelere uygun olarak yapılacak vakıf faaliyetleri genel kurul tarafından düzenlenip kurulunca tasdik edilecek bir iç yönetmelikle, tespit ve tanzim olunur. Vakıf gelir kaynaklarının elverişliliği oranında yukarıda sayılan hizmetleri ele alır. Her hizmet ve işletme yukarıda belirtildiği gibi iç yönetmelik dahilinde yürütülür. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI

MADDE 5 - Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000, TL’dir. Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasına müteakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 6 - Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
 • Mütevelli Heyet
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYET

MADDE 7 - Vakıf Mütevelli Heyeti: Kurucu Üyeler (İş bu Vakıf senedinin altında adı ve imzaları olanlar) ile; aşağıdaki isimleri belirtilen kişilerden oluşur. 1)Mesut SANCAK , 2) Rıza AKÇA, 3) Mehmet İLEM, 4)Cemal İPEKOĞLU, 5)Emin ÖNAL, 6)Kemal ZABUNOĞLU, 7)Rabia Meryem KOCABAŞ, 8)Abdurrahman ÖZCAN, 9)Rıdvan ÖZDEMİR 10)Derya KILIÇ Mütevelli Heyet üyelerinden birinin ölüm ile üyeliğin boşalması durumunda, boşalan üyeliğe, yönetim kurulu teklifi ettiği kişiler arasından mütevellit heyet üyelerinin 2/3 karar yeter sayısı ile seçilecek kişiler atanır. İş bu sözleşme ile halihazırda 10 kişi mütevelli heyet üyesi olarak belirlenmişse de bu sayı mevcut mütevelli heyet üyelerinin2/3 karar yeter sayısı ile seçilecek kişiler ile üye sayısı arttırılabilir. (Mütevelli heyete yeni üye seçimi yılda bir defa yapılacak olağan genel kurulda yapılır.)

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 8 - Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
 1. Yönetim Kurulunu seçmek
 2. Denetim Kurulunu seçmek
 3. Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek. Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek.
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 5. Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 6. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini gerekirse miktarını belirlemek.
 7. Gerektiğinde Vakıf Senedinde ilaveler ve değişiklikler yapmak.
 8. Vakıf faaliyetleri konusunda genel konuları belirlemek

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI VE TOPLANTI KARAR NİSABI

MADDE 9 - Mütevelli Heyetin ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip bir ay içerisinde yapılır. Mütevelli Heyet, yönetim kurulunun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda yılda bir (1) kez Olağan olarak, Şubat ayı içerisinde; Yıllık tahmini bütçenin onaylanması,Bilanço ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Denetleme Kurulu raporlarının onaylanması ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibra edilmesi konularını, 2. yılda yukarıdaki konularla birlikte seçim konusunu görüşmek üzere toplanır.

Mütevelli Heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az (1/3) yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az (4/10)"nun yazılı önerisi ile; vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Vakıf Senedi değişikliği için verilen önergeler ancak mütevelli heyet sayısının 2/3"ünün oyunu alması ile gerçekleşebilir. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. Mütevelli Heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oylar eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin ve delegenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

YÖNETİM KURULU

MADDE 10 - Vakıf Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetçe 1 –bir- yıllığına seçilecek; 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Buna göre Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşur.
 1. Başkan (Mütevelli Heyet Üyesi)
 2. II. Başkan (Mütevelli Heyet Üyesi)
 3. Genel Sekreter (Mütevelli Heyet Üyesi)
 4. Genel Muhasip (Mütevelli Heyet Üyesi)
 5. 1 Adet Üye

Seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinde yukarıdaki görevler için seçim yaparak göreve başlar. Yönetim Kurulu ayda 3 ayda 1 toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin görevin son verilir. Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği düşen veya ayrılan veya ölüm halinde yerine sırasıyla yedek üye göreve getirilir.

Toplantı yeter sayısı (2/3) olup kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oy kullandığı şekil ve karar kabul edilir. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. Yedek üyelerde, Asil üyeler gibi aynı esaslarla seçilirler.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 11 - Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla Yönetim Kurulu :
 1. Vakfın gayesi doğrultusunda, her türlü kararı alır ve uygular.
 2. Mütevelli Heyetçe belirlenen genel programlar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyetin onayına sunar.
 3. Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gerekli çalışmaları yapar.
 4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki mali vesair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlemek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verebilir.
 6. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açılmasına ve açılmış olanların kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. Trafik hizmetlerinde çalışan ve başarılı olanlara Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarda ödül verilir.
 9. Vakfın muhasebesini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 10. Mütevelli Heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 11. Mütevelli Heyet toplantılarıyla ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 12. Mütevelli heyet toplantılarında döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 13. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ

MADDE 12 - Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu Başkan veya 2. Başkana ya da yönetim kurulundan uygun göreceği bir üyeye devredebilir. Yönetim Kurulu belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerine, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU

MADDE 13 - Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyette kendi içinden 2 de dışarıdan 1 kişi olmak üzere iki yıl için seçilecek 3 asil üyeden ve 1 yedek üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üyenin yerine sırasıyla yedek üye göreve çağrılır. Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor Mütevelli Heyet toplantısından en az 15 gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI

MADDE 14 - Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarı Mütevelli Heyetçe belirlenir. Üyeler arasında Kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2. maddesinin (e) bendi gereğince Kamu görevlilerine huzur hakkı ödenmez.

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 15 - Vakfın geliri aşağıda gösterilmiştir.
 1. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 2. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. Vakfın menkul ve gayrı menkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesiyle sağlanacak gelirler.

VAKFIN GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

MADDE 16 – vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 17 - Vakıf Senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin 1/5"nin yazılı teklifi ile, Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az 2/3"nün onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 18 - Vakfın herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Vakfın tüm mal varlığı Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına devredilir.
(vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya genel kurul üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve genel kurul üye tam sayısının (2/3) onayı ile mümkündür.)

VAKFIN KURUCULARI

MADDE 19 - Vakıf kurucularının adı, soyadı,
 1. Mesut SANCAK - Yenikale Mah. İsmail Cem Sokak. No:2/47 Narlıdere-İZMİR
 2. Rıza AKÇA - Cumhuriyet Bulv. No: 269 D:60 Alsancak Mah. Konak-İZMİR
Vakfa özgüledikleri mali değer iş bu sözleme madde 5’de belirtildiği gibi eşit oranda katıldıkları toplam 50.000, TL’dir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1: Vakfın senedi onaylanması ve maddi tadili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere münferiden Genel Sekreter Rabia Meryem KOCABAŞ yetkili kılınmıştır.
Copyright © 2015 - İzmir Trafik Vakfı
İnvilon Web Tasarım