İZMİR TRAFİK VAKFI

VAKFIN AMACI

MADDE 3- Ülkemizde çok büyük sayılarda can kaybına,pek çok insanın yaralanıp sakat kalmasına, beşeri ve maddi milli servetin heder olmasına, hadiseden doğrudan etkilenmeyenlerin de beklemedikleri anda meydana gelen ölüm ve yaralanmalardan dolayı ağır psişik rahatsızlıklara uğramasına yol açan trafik kazalarının, İzmir ili hudutları içerisindeki bilançosu da Ülke genelindeki sayı ile doğru orantılı olarak büyük miktarlara ulaşmaktadır.

Bu kazaların önlenebilmesi veya en az seviyeye indirgenebilmesini temin edecek her türlü tedbiri almak, vuku bulan kazaları bir an önce haber alabilmek, olay mahalline karadan ve icab ederse havadan yeterli donanıma sahip araçlarla en çabuk biçimde ulaşıp ehliyetli ilk yardım ekibi ile kurtarma ve ilk yardımı gerçekleştirebilmek, bu işler için gerekirse hava-kara nakliye işletmeleri, sağlık kuruluşları tesis etmek ve işletmek, hastanelerle ilk yardım merkezleri kurmak. Sakat kalanlara yardım için rehabilite merkezleri oluşturmak, kazaları azaltmak için her nevi eğitim çalışmaları ile propaganda faaliyetlerinde bulunmak, bu işler için gerektiğinde şirketler kurmak, Trafik hizmetlerinde çalışan görevlilere her türlü yardımda bulunmak, Trafik hizmetlerinde kullanılan araçlarla Trafik personelini her türlü riske karşı sigortalamak, bu iş için icab ederse acentelik tesis etmek, Trafik birimlerini teknik teçhizat bakımından güçlendirmek, İzmir trafiğinin daha düzenli olmasını temin edip kazaları ve kazalardan doğ acak riski aza indirecek her türlü çalışmayı yapmak, bu amaca ulaşabilmek için her türlü işletmeleri kurmak, tasarruflarda bulunmak, bu işler için İzmir halkının ve Türk Ulusunun maddi ve manevi desteğini sağlamaktır.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

MADDE 4- İzmir’de trafik düzeninin daha iyi sağlanması için vakıfça gerçekleştirilebilecek her türlü hizmeti ifa ile bu amaca varılabilmesi için tüm Türk Ulusunun maddi ve manevi desteğini sağlamakla yükümlüdür.

 1. Vakıf, her türlü araç ve gereçleri temine, bakım ve tamirleri yapılması için tamirhaneler, işletme niteliğinde tesisler kurmaya vakıfça çalıştırabileceği gibi ortaklıklara kurulmuş olanları çalıştırmaya, resen şirketler kurmaya, vakıf amaçları doğrultusunda hastane, poliklinik laboratuar, eğitim kurumları ve sosyal tesisler kurmaya, her türlü sosyal yardımlarda bulunmaya yetkilidir.
 2. Trafikle ilgili paneller, konferanslar, sergiler ve seminerler düzenlemeye, bu gibi toplantılara vakıfça iştirak ederek katkıda bulunmaya yetkilidir.
 3. Her türlü menkul ve gayri menkul satın almaya, bağışlar kabul etmeye yetkilidir.
 4. Hisse senedi, tahvil, hazine bonosu alıp satmaya, gelirlerini tahsil etmeye yetkilidir.
 5. Her türlü taşınmazı kiralamaya, işletmeye, kullanmaya gelirlerini tahsile, kiraya vermeye, devir ve feragat etmeye yetkilidir.
 6. Yurt içi ve Yurt dışı vakıflarla işbirliği yapmaya, bunlardan ayni yardım almaya yetkilidir.
 7. Amaç bütünlüğü ile gelir verimi arasındaki denge gözetilerek, taahhüt, ithalat ve dahili ticaret yapmaya yetkilidir.
 8. Trafik ve turizm enformasyon üniteleri açmaya ve işletmeye yetkilidir.
 9. Vakıfça kurulacak olan çocuk eğitim trafik parkları kanalıyla, okul öncesi, ilk ve orta dereceli okul çocuklarının trafik eğitiminin bilinçli bir şekilde yapılmasını sağlamaya yetkilidir. Trafik Polisi mesleği mensuplarının çocukları için kreş ve yurt açmaya, eğitim ve öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamaya, burslar vermeye, eğitim programları düzenlemeye, karşılıksız burs, lisans üstü mali destek teşvik pirimi gibi destek sağlamaya, mensuplarının bu mesleği daha önce yapmış fakat bırakmış olanlarına ayni ve nakdi yardımlarda bulunmaya, vakfın amacına uygun çalışmalarda bulunan vakıflar ve diğer kuruluşlarla birlikte olmaya ya da yardımlaşmaya, bu yardım için yurt dışındaki yabancı vakıflarla anlaşmalar yapmaya ve yabancı vakıflardan yardım almaya yetkilidir.
 10. Vakıf, Trafik ilminin gelişmesi için çalışır. Bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırır; çağdaş bir düzeye ulaşması için her seviyede gerekli bilimsel kurumlar, araştırma merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları açar. Ve mevcutlara dayanışmaya girebilir. Yapım faaliyetlerinde bulunur, sosyal ve kültürel, sportif ve bilimsel kurumlarda seminerler, konferanslar v.s. düzenleyebilir. Uluslararasında ve ülke çapında bilimsel çalışmalara katılabilir. Bilim alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını kitap, broşür, monografi, süreli yayınlar, yazılım ve bilgi işlem programları şeklinde hazırlayıp vakıf adına yayınlar, vakıfça oluşturulacak komisyonlara teşvik primleri, ödüller ve takdir primleri verilir. Uluslararası panel, brifing, sergi, anma günleri, özel yarışmalar düzenlenmeye, kendi bünyesinde Türkçe ve çeşitli yabancı dillerde yazılmış yayınları bulunan kütüphaneler dökümantasyon merkezleri ve bilgi işlem merkezleri kurmak, bunun için ayni ve nakdi yardımları kabul etmek, film-çekim işlerine araç-gereç kiralamak, vakıf üyesi ve seçilmiş elemanların, yurt için, teknik maddi ve malzeme yardımı yapmaya, imkanlar sağlamaya yetkilidir.
 11. Uluslararasında kültür araştırmaları ile insanlığa hizmet vermiş insanın yücelmesinde hizmeti görülmüş araştırmacılara hizmet ödülleri verilebilir.
  • Konular ile ilgili veri toplamak, araştırmalar, bilimsel projeler gerçekleştirmek ve saha çalışmaları yapmak
  • Konular ile ilgili kamu oyunun aydınlatılması için her türlü görsel, işitsel materyal geliştirmek ve yayınlamak.
  • Kamuoyu oluşturmak ve bu amaçla karar organları nezdin de girişimlerde bulumak
  • Vakıf bünyesinde görsel, işitsel prodüksiyonlar gerçekleştirmek için bir birim oluşturmak, örgün ya da yaygın eğitim kurumları kurmak ve eğitim hizmetleri vermek.
  • Vakfın çalışma alanları ile ilgili konferans, seminer ve sempozyumlar düzenler.
  • Konularla ilgili çeşitli araştırmalar düzenlemek, teşvik ödülleri vermek, konularla ilgili faaliyetler gösteren kuruluşlara danışmanlık, araç-gereç yardımı yapar ya da yaptırabilir.
  • Sağlıklı insan gücü yetiştirilmesine uygun olarak, ana çocuk sağlığı merkezleri kurabilir.
  • Vakfın gayesinin tahakkuku için, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki hükümleri nazara alınarak, gayrimenkul alıp-satmak, işletmek, idare etmek, tesisler, işletmeler, atölyeler açmak, iştirak etmek, iktisadi, ticari sınai kuruluşlara ortak olmak veya kuruluşları kendine ait kuruluşlara ait etmek, iktisadi teşebbüsler kurmak, kurulu bulunan iktisadi işletmelere ortak olmak, devir almak veya kuruluşları kendi kuruluşlarına ortak etmek, vakfın amacını gerçekleştirebilmek için yapılacağı faaliyetleri içindedir.
 12. Kanuni şartlar yerine getirilmek kaydıyla yurt içi ve yurt dışı ilim, kültürel ve eğitim merkezleri ile işbirliği yapmak, Uluslararası kongreler ve toplantılar düzenlemek, gerektiğinde bu kongrelere iştirak etmek konusunda ihtisas sahibi kişi, kuruluş ve çevrelerden yararlanmak.
 13. Okul, yüksek okul, dershane, kurs, yurt, pansiyon, misafirhane, dinlenme tesisleri v.s. yerler açabilir.
 14. Vakıf gelirleri ile bağış veya vasiyet yoluyla, yeniden mallar iktisap edilebilir. Vakıf mallarının gelirleri ile karları artırmak için her çeşit teşebbüs ve tasarruflarda bulunabilir.
 15. Vakıf işletmeleri ve şirketleri vakıf gelir getirmek gayesiyle kurulur. Nakil vasıtalarını çalıştırır. Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır taşınmaz mallarla bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya vakıflara ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde sahip olmaya ve kullanmaya, devir ve ferag etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren dahil bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya, amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak vakıf, bağış, vasiyet, satın alma v.s. yollarla, mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yöntemi ve tasarrufa menkul değerlere almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmaya, bunlardan intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlama amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklık kurmaya, kurulu olan iştirake, bunları doğrudan işletmeye, yada denetim altında bir işletmeciye işletmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu" nun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf hiçbir suretle siyasetle iştigal edemez. Yukarıda sıralanan gayelere uygun olarak yapılacak vakıf faaliyetleri genel kurul tarafından düzenlenip kurulunca tasdik edilecek bir iç yönetmelikle, tespit ve tanzim olunur. Vakıf gelir kaynaklarının elverişliliği oranında yukarıda sayılan hizmetleri ele alır. Her hizmet ve işletme yukarıda belirtildiği gibi iç yönetmelik dahilinde yürütülür. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.
Copyright © 2015 - İzmir Trafik Vakfı
İnvilon Web Tasarım